Tỷ suất sinh lợi trong bất động sản là gì? công thức tính?

Tỷ suất sinh lợi là tỷ suất lợi nhuận thu được từ một khoản đầu tư vào một dự án hoặc một vấn đề. Chỉ số này quan trọng trong đầu tư. Bởi vì nó được sử dụng để theo dõi tình hình lợi nhuận từ việc đầu tư vào công nghệ. Tỷ suất lợi nhuận càng cao thì số tiền chúng ta nhận được sau khi đầu tư càng cao.

Công thức tính lợi nhuận gộp (Lợi suất cho thuê Gorss) = (Số tiền ước tính thu được từ việc cho thuê bất động sản trong 1 năm) / (Giá trị trung bình của bất động sản tại cùng thời điểm).

Đây là cách tính nhanh chóng và có phần đơn giản hóa nhằm giúp các chủ sở hữu bất động sản so sánh khả năng sinh lời của việc cho thuê bất động sản với các kênh đầu tư khác như lãi suất ngân hàng. Tỷ suất lợi nhuận gộp này chưa tính đến một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chủ sở hữu bất động sản như chi phí (trả cho môi giới, thuế thu nhập cá nhân từ doanh thu cho thuê bất động sản …) hay khả năng tăng / giảm giá bất động sản trong tương lai. giá trị..

[ad_1]
[ad_2]

Back To Top

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik