Chu kỳ Bất động sản là gì?

Chu kỳ bất động sản nhìn chung là những biến động về giá cả và tài khoản có tính toán lặp đi lặp lại của thị trường bất động sản. Mỗi chu kỳ có thể bao gồm nhiều giai đoạn như: Tăng trưởng – Bùng nổ – Suy mòn – Đóng băng – Phục hồi.

Ở Việt Nam, thóng kê cho thấy các chu kỳ thường kéo dài 2-3 năm và thường lặp lại sau 7 – 8 năm

Chu bất động sản trong 30 năm

Nhiều báo cáo trường phân tích Chu kỳ BĐS tại VN trong 30 năm. Vì sao lại là 30 năm? By chu kỳ được tính từ cột năm 1992-2022.

Có thể nói, cột năm 1992 khởi đầu cơn sốt đất với những dấu mốc về chính sách pháp luật Nhà nước trong giai đoạn này như Hiến Pháp 1992, Luật Đất đai 1993, Nhà lệnh Pháp luật ở năm 1991

[ad_1]
[ad_2]

Back To Top

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik